Om os

Affaldsvarme i Hirtshals (2010):

Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. og AVV I/S enedes i 2009 om at etablere transmissionsledning fra AVVs forbrændingsanlæg til Hirtshals Fjernvarme – transmissionsledningen, der som grundlast kan levere ca. 85 % af varmeforbruget i Hirtshals, blev taget i brug den 1. november 2010.

 

Naturgasfyret Kraftvarmeværk (1990):

Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. og I/S Nordjyllands Elektricitetsforsyning, NEFO, blev i foråret 1988 enige om opførelse af Hirtshals Kraftvarmeværk.

Det første spadestik til Hirtshals Kraftvarmeværk blev taget den 1. november 1988, og fra november 1989 har værket leveret al varmen til forbrugerne i Hirtshals.

Hirtshals Kraftvarmeværk er indviet den 19. januar 1990.

Det naturgasfyrede kraftvarmeværk er udlagt til at forsyne hele Hirtshals by med fjernvarme, også ved spidsbelastning.

De førhen værende varmecentraler udgør i dag lager.

Aftalen mellem Hirtshals Fjernvarme og NEFO er udformet således, at NEFO projekterer, opfører og ejer Værket, og forestår driften af værket i samarbejde med Hirtshals Fjernvarme.

Opførelsen af Hirtshals Kraftvarmeværk er et led i den aftale, regeringen socialdemokratiet indgik i forsommeren 1986 om etablering af decentrale kraftvarmeværker baseret på indenlandske brændsler.

Aftalen indebærer gennemførelse af et forsøgsprogram med opførelse af værker med en el-effekt på i alt ca. 100 MW og efter en teknisk/økonomisk vurdering af dette program en mulig videreudbygning til 450 MW, svarende til ca. 5% af den samlede produktionskapacitet i el-sektoren.

Anlægsbeskrivelse

Hirtshals Kraftvarmeværk er rent gasfyret og kan opdeles i en kraftvarmedel og en del omfattende en almindelig gasfyret kedel.

Kraftvarmeværket består af en gasturbineenhed, der producerer el samt leverer den varme røggas til udstødskedel, hvor fjernvarmevandet opvarmes. Varmen fra udstødskedlen kan leveres til byens fjernvarmenet via en varmeveksler eller gemmes i en varmeakkumulator.

Fjernvarmen leveres fra varmeveksleren eller produceres på den gasfyrede kedel, sendes gennem en fjernvarmeledning til varmecentral Søndergade, den ene af to eksisterende varmecentraler, hvorfra varmen fordeles til by nettet. Den anvendte fjernvarmeledning var tidligere anvendt til at hente spildevarme fra fiskemelsfabrikker.

Den producerede el transformeres op til 60 kV og leveres via kabel til 60 kV station på Læssevej.

Årsproduktionen af el svarede ca. til Hirtshals by´s behov frem til 2010, men det var en tilfældighed, idet det altid har været varmebehovet, der har været bestemmende for anlæggets størrelse.

Hoveddata

Gasturbineanlæg

El-ydelse 9 MW

Varmeydelse 17 MW

Elvirkningsgrad 30%

Totalvirkningsgrad 88%

Gaskedel, varmeydelse 15 MW

Volumen i akkumuleringstank 4800 m3 

Enheden består af en Solar Mars gasturbine, leveret af firmaet ABB Stal gennem E. R. Electric i Danmark. Gasturbinen driver generatoren, der producerer el.

Gasturbinen fungere således, at luft komprimeres til et tryk på 16 bar, hvor efter den ledes til et brændkammer. Her afbrændes gassen under det høje tryk, hvorved temperaturen stiger til 1050 OC efter brændkammeret. Den varme røggas passere gennem to turbineenheder, hvoraf den en driver kompressoren, og den anden driver el-generatoren. Røggassen går herefter gennem en lyddæmper og vidre til udstødskedlen hvor resten af energien udnyttes.

Forbrændingsluften til turbinen tages fra det fri gennem et luftfilter og en lyddæmper placeret under en halvcylindrisk inddækning på taget af turbinebygningen.

Gasturbineenheden omfatter en komplet enhed incl. kontroludrustning. Enheden er indbygget i et støjdæmpet hus, og alle åbninger er forsynet med lyddæmpere.

Udstødskedel

Røggassen fra turbinen har en temperatur på 450 - 460 Cog nedkøles til ca. 60 OC i udstødskedlen, inden den går til skorstenen. Fjernvarmevandet opvarmes fra ca. 45 OC til 90 OC.

Kedlen er leveret af firmaet Ålborg Boilers A/S.

Det opvarmede fjernvarmevand fra udstødskedlen kan sendes til forbrugerne over en varmeveksler, eller ledes til varme akkumulatoren.

Varmeakkumulator

Varmeakkumulatoren er udformet so en isoleret ståltank fyldt med 90 OC varmt vand øverst og 50 OC varmt vand nederst. Det 90 OC varme vand tages ud fra toppen, h.h.v. fyldes i fra toppen, mens det 50 OC varme vand tilføres h.h.v. tages ud, fra bunden. Afhængig af varmeindholdet i tanken vil skillelaget mellem de to temperaturzoner bevæge sig op og ned. Ved fuldt opladet tank vil skillelaget befindes sig umiddelbart over bunden.

Varmeakkumulatoren, der kan rumme ca. 9 timers fuldlast produktion fra gasturbinen, reducerer bindingerne mellem kraftvarmeværkets el- og varmeproduktion.

Herved opnås mulighed for, at elproduktionen kan placeres på de tidspunkter af døgnet, hvor der er størst behov for og hermed størst betaling elproduktionen, samtidigt med at behovet for varmeproduktion dækkes over hele døgnet.

Det har specielt betydning i de perioder af året, hvor behovet for varmeproduktion er mindre end gasturbinens fuldlastkapacitet, hvilket er tilfældet ca. 9 måneder om året.

De førhen værende varmecentraler udgør i dag lager.

Gaskedel

Til dækning af spidsbelastningen på varmeforbruget er der installeret en gaskedel, leveret af firmaet Hollesen.

Gaskedlen fungerer tillige som reserve for gasturbinen, hvorved kraftvarmeværket normalt kan levere al den nødvendige varme til Hirtshals.

Røgen efter gaskedlen køles ned til ca. 45 OC i en røggaskøler, hvorved vanddampen i røgen kondenseres til vand, og afgiver ekstra varme til fjernvarmevandet. Virkningsgraden på gaskedlen når derved op på 103 OC.

Vandbehandling

Til fyldning af varmeakkumulator og vandkredsløb på kraftvarmeværket er der installeret et vandbehandlingsanlæg, der leverer totalafsaltet, afluftet vand i fin kvalitet.

Anlægget er et omvendt osmose-anlæg med en termisk aflufter og er leveret af firmaet Silhorko.

Vand til erstatning af vand i Hirtshals Fjernvarmenet vil fremover blive fra dette anlæg.

Kontrolanlæg 

Til betjening af kraftvarmeværket er der etableret et overordnet kontrolanlæg, hvormed alle funktioner kan styres og overvåges. Dette kan ske både på kraftvarmeværket og fra NEFO´s kontrolrum på Vendsysselværket 65 km fra Hirtshals.

Kontrolanlægget der er leveret af firmaet Siemens danske afdeling, står ligeledes i forbindelse med Hirtshals Fjernvarmes kontrolanlæg.

Driftsform

Når gasturbinen er i drift kører den altid fuldlast og er udlagt således, at den i sommerperioden vil få en driftstid på ca. 6 timer pr. døgn.

I vinterperioden vil driftstiden stige til 24 timer pr. døgn, og med bidrag fra gaskedlen kan det fulde varmebehov dækkes af kraftvarmeværket.

Forår og efterår vil driftstiden varierer mellem 24 og 6 timer i døgnet. Der regnes i sommerperioden med en udetid på 1 måned til revision af gasturbineanlægget. I den periode produceres varmen på gaskedlen.

Bemanding

Pr. 1. juli 2005 købte Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. Hirshals  Kraftvarmeværk af Elsam og Kraftvarmeværket drives siden da af Hirtshals Fjernvarmes eget personale.

 

//